25 rokov Vodného diela Gabčíkovo - objaví sa nezaujatá analýza ?

Rovnako ako pri každej inej investičnej akcii na ktorú sa poskladala celá republika, tak aj pri Vodnom diele Gabčíkovo je namieste, teraz už s primeraným časovým odstupom, predložiť verejnosti komplexnú bilanciu prínosov a strát. Najväčšou chybou v tejto súvislosti by však bolo  nezahrnúť do výsledného hodnotenia  stanoviská a protiargumenty renomovaných odborníkov aj s diametrálne odlišným názormi. Obidva tábory (prívrženci a odporcovia) majú určite svojich zástancov nielen medzi bežnými občanmi ale aj radoch odborníkov resp. referencií na relevantné zahraničné skúsenosti. Samotné vodné dielo síce vznikalo v dobe, keď sa už minimálne v československých akademických kruhoch začínalo ekologické povedomie transformovať na veľmi serióznu vednú disciplínu, ale boli to tiež časy, keď aj v okolitých štátoch prevládali jednoznačne pozitívne očakávania z ekonomického prínosu vodohospodárskych stavieb. Vo všeobecnosti dominoval názor, že ide o rovnicu s jednou neznámou (výška zisku), takpovediac „business as usual“. Naviac na Slovensku vtedy vo verejnosti ešte rezonovali negatívne zážitky z roku 1965, keď sa pretrhla hrádza na Dunaji a pod vodou sa ocitlo 46 obcí s približne 50 000 obyvateľmi. Žiaľ pri schvaľovaní projektu VD Gabčíkovo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia si ešte málokto z vtedajších zodpovedných vedel predstaviť aké neuveriteľné kombinácie príčin a následkov odkryje pred nami v nasledujúcich desaťročiach múdra ale aj všemocná príroda. Pri vypočítavaní nezamýšľaných dopadov nám určitou útechou môže byť fakt, že Slovensko zďaleka nevedie rebríček hriešnikov voči prírode pri pohľade na dianie v celom povodí Dunaja.

Nech už výsledná bilancia VD Gabčíkovo dopadne tak alebo onak, už  teraz môžeme konštatovať, že pri budúcich rozhodnutiach vo vzťahu k Dunaju a jeho okolitej prírode budú kompetentní môcť byť oveľa-oveľa predvídavejší (a dúfajme, že aj pokornejší) ako v minulosti. Úroveň poznania prírody sa totiž výrazne posunula dopredu, rozrástla sa odborná obec schopná vygenerovať kvalifikované analýzy a napokon aj spôsob prijímania rozhodnutí dnes umožňuje už v začiatkoch projektu prizvať k procesu posudzovania oveľa širšiu verejnosť ako kedysi za totality.

Ján Cimerman, Banská Bystrica